Прес-конференції, презентації, дискусії / Press conferences, presentations, discussions


Основою роботи Прес-клубу у місті Кропивницький та у Кіровоградській області є проведення різноманітних медіа-заходів - прес-конференцій, презентацій, публічних дискусій, круглих столів, семінарів і тренінгів для журналістів. Наш принцип - вільна участь всіх представників медіа у заходах Прес-клубу і доступ до найбільш цікавих спікерів, експертів, доповідачів. Анонси засідань Прес-клубу, а також медіа-заходів, які проходять на нашому майданчику, шукайте у розділі "Календар".Basic grounds for the work of "Press-Club" in Kropivnitskiy city and in Kirovograd region are various media events - press-conferences, public discussions, round tables, seminars and trainings for journalists. Our principle is free participation of media representatives in all activities, organizes by Press-Club. As well as access for journalists to the most interesting speakers and experts. Announcements of Press-Club meetings and media events, that take place at our location, you can find at "Calendar."


Навчання для лідерів громадських організацій та майбутніх активістів / Training for leaders of NGOs and future activists


Етапи написання проектів соціальної дії, особливості заснування та роботи громадських організацій, специфіка оподаткування неприбуткових організацій та шляхи залучення коштів (фандрейзингу) - ці та інші питання постійно піднімають під час тренінгів експерти "Прес-клубу реформ". Тренінги є безкоштовними і відкритими для всіх бажаючих і проводяться як у місті Кропивницький (колишній Кіровоград), так і в інших містах Кіровоградської області та по всій Україні. У тому числі - на замовлення на запрошення інших громадських організацій, таких як Представництво Європейського Союзу в Україні, "Сильніші Разом!" (м. Київ), Благодійний фонд "Здоров'я жінки та планування сім'ї" (м. Київ), "Український Жіночий Фонд" (м. Київ), "Територія успіху" (м. Кропивницький), "Клуб Українсько-Норвезького Партнерства" (м. Кропивницький), "Українське Товариство Сліпих" (м. Благовіщенське), "Високі Байраки-Козацькі" (село Високі Байраки),  Асоціація "Громадські ініціативи" (м. Кропивницький), тощо.


The stages of drafting social action projects, establishment and operation of NGOs, specifics of taxation of nonprofit organizations and ways to raise funds (fundraising) - these and other questions are constantly raised during the training by the experts of "Press Club for Reforms." Trainings are free and open to everyone. They are held in Kropivnitskiy (former Kirovograd), and in other cities of Kirovohrad region and all over Ukraine.


Підтримка європейської та євроатлантичної інтеграції України / Support for European and Euro-Atlantic integration of Ukraine


Громадська організація «Прес-клуб реформ» вважає європейську та євроатлантичну інтеграцію України наріжним каменем у зовнішній політиці та всіляко сприяє кращому розумінню громадянами і журналістами переваг і викликів, що постають перед нашою державою на цьому шляху. Прес-клуб реформ проводить інформаційні заходи та сприяє поширенню інформацію, яка дозволяє людям запроваджувати в життя  європейські стандарти і цінності. Зокрема, Прес-клуб реформ співпрацює у цьому напрямку із Українським Освітнім Центром Реформ, із громадською організацією "Інтерньюз Україна", із Національним прес-клубом з аграрних та земельних питань, із Польським Фондом міжнародної солідарності, а також Фондом Чорноморського співробітництва. У 2017-му році Прес-клуб реформ став ініціатором створення у Кропивницькому Team Europe - проекту Представництва Європейського Союзу в Україні."Press Club for Reforms" considers European and Euro-Atlantic integration of Ukraine to be the cornerstone in foreign policy. Thus we promote better understanding of the advantages and challenges faced by our state on this path among citizens and journalists in every way. Press Club holds informational events and promotes dissemination of information that enables people to implement European standards and values. In particular, Press Club co-operates in this direction with the Ukrainian Educational Center for Reforms, with "Internews Ukraine", National Press-Club on Agrarian and Land Issues, the Polish Solidarity Fund and the Black Sea Trust for Regional Cooperation. In 2017, Press-Club initiated creation in Kropivnitsky Team Europe - project, supported by the EU Delegation in Ukraine.


Протидія гендерній та іншій дискримінації у ЗМІ / Countering gender and other kinds of discrimination in media

Мова ворожнечі - недопустиме, за стандартами Прес-клубу реформ, явище у медіа Кіровоградщини. Ми постійно ведемо роботу над тим, щоб звести до мінімуму застосування у публіцистиці регіону слів, що спрямовані на проявлення агресії направленої на людину або групу осіб за ознакою раси, релігії, національності, професії, статі або сексуальної орієнтації. Наша мета - надати медійникам та медійницям Кіровоградщини максимум інформації про те, як бути професійними у написанні матеріалів на конфліктно-чутиві теми. З цією метою Прес-клуб співпрацює із Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES) у рамках ініціативи MALE (Альянс рівноправного партнерства чоловіків та жінок), а також громадською організацією "Гендер-Зед" (м. Запоріжжя) та бере участь у таких ініціативах, як, наприклад, проект із гендерного моніторингу медіа та визначення індексу гендерної чутливості, що його проваджує Волинський Прес-клуб. 


Hate cpeech is inadmissible, according to the standards of the Press Club of Reforms, phenomenon among media in Kirovohrad region. We are constantly working to minimize the usage of hate speech, aimed at manifesting aggression directed at a person or a group of people on the basis of their race, religion, nationality, profession, gender or sexual orientation. Our goal is to provide media professionals in Kirovograd region with as much information as possible on how to be professional in writing materials on conflicting topics. To do this, Press-Club cooperates with the International Foundation for Election Systems (IFES) within the framework of the MALE initiative (Alliance of Equal Rights for Men and Women) and the NGO "Gender-Zed" (Zaporizhzhia) and participates in such initiatives as, for example, the project on gender monitoring media and definition of the gender index sensitivity in media carried out by the Volyn Press Club.


Репродуктивне здоров'я, планування сім'ї, сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність / Reproductive health, family planning, sexual orientation and gender identity


Експертки "Прес-клубу реформ" - Ольга Гріднєва та Анна Горобцова, - працюють тренерками за програмою "Здоров'я жінок України”, яка на національному рівні протягом кількох років підтримувалася USAID. У Кіровоградській області у рамках цього напрямку роботи "Прес-клубу реформ" проводяться тренінги, тематичні акції до Дня Святого Валентина та Восьмого березня, заходи у рамках Тижня планування сім'ї, лекції та екскурсії до Клініки, дружньої до молоді, інтернет-голосування та фото-флешмоби. І хоча у 2016-му році програма "Здоров'я жінок України” на національному рівні була завершена, Прес-клуб продовжує працювати у цьому напрямку. Крім того, з 2018 року Прес-клуб почав працювати у царині роз'яснення журналістам і медіа-активістам тем, що пов'язані із сексуальною орієнтацією та гендерною ідентичністю (у партнерстів із центром "Гендер-Зед", м. Запоріжжя). Запрошуйте, і наші тренерки проведуть для вашого колективу тренінг - звертайтеся за контактами у розділі "Контакти".


Experts of "Press-Club" - Olga Hridnyeva and Anna Horobtsova - are working as trainers inside the program "Women's Health of Ukraine", which was supported by the USAID. In Kirovohrad region, within the framework of this direction, Press Club of Reforms organise training sessions, thematic events for Valentine's Day and March 8, events within the framework of the Family Planning Week, lectures and excursions to the Youth-Friendly Clinic, online voting and photo-flash mobs. Although in 2016 the program "Health of women of Ukraine", supported by the USAID, has been completed, Press Club continues to work in this direction. In addition, since 2018, Press Club has begun working in the area of explaining to journalists and media activists topics related to sexual orientation and gender identity (in partners with the "Gender-Zed Center", Zaporizhzhya city). Invite and our trainers will train for your team - contact for contacts in the "Contacts" section.direction.


Підтримка реформи децентралізації / Support to decentralization reformПрес-клуб вважає реформу з децентралізації однією із найбільш важливих в країні. Для залучення журналістів до висвітлення викликів та успіхів реформи у 2017-му році Прес-клуб створив проект під назвою «Регіональні голоси за децентралізацію», який підтримав «Фонд розвитку ЗМІ» Посольства США в Україні.  Мета проекту - поширення демократичних цінностей і процесів у суспільстві в Центральній Україні, особливо у сільскій міцевості, а також підвищення активності місцевих спільнот в ході процесів децентралізації та удосконалення навичок журналістів місцевих видань щодо висвітлення децентралізації та місцевих ініціатив. По закінченню проекту «Регіональні голоси за децентралізацію» Прес-клуб продовжує випускати інформаційний дайджест задля промоції реформи.


Press-Club sees the reform on decentralization as one of the most important in Ukraine. To attract journalists to highlight the challenges and successes of reform Press-Club has created in 2017 a project called "Regional Voices for Decentralization", which was supported by the Media Development Fund of the Public Affairs Section of the U.S. Embassy in Ukraine. The author of the project Olga Hridnyeva notes that there is currently an active phase of decentralization reform, but only a small part of the community still understands the purpose of reform as well as the opportunities that are open, and the role of residents in decision-making processes in local communities. Upon completion of the project, Press Club continues to issue an information digest for the purpose of promoting the reform.


Взаємодія громади і нової патрульної поліції / Interaction between community and the new patrol police

Вибудувати плідну співпрацю між поліцією та тими, для кого вона працює і кого захищає – ось одна із цілей роботи Прес-клубу реформ на Кіровоградщині. Завдяки цьому Прес-клуб став партнером програми «ПОЛіС», яка впроваджується в Україні міжнародною організацією IREX. У місті Кропивницький та на Кіровоградщині завдяки координації Прес-клубу відбулося чимало зустрічей представників місцевої поліції та громадськості на базі публічних платформ. Прес-клуб продовжує працювати у напрямку налагодження взаємодії громади і нової патрульної поліції.


Line up the fruitful cooperation between the police and those for whom it works and whom defends - that is one of the goals of Press-Club for Reforms. Thanks to this Press-Club has become a partner of the program "POLiS", which is implemented in Ukraine by international organization IREX. In Kropivnitskiy city due to coordination of Press-Club were planned and hold several dozen of events. Press-Club continues to organize meetings of the local police representatives and the public activists on public platforms.


Інформаційний марафон під час виборів / Information marathon during the election


Щоразу, коли в Україні проходять вибори, «Прес-клуб реформ» створює майданчик для поширення якісної інформації про перебіг кампанії, кандидатів, що змагатимуться за голоси виборців, громадські ініціативи, спрямовані на активізацію виборців та моніторинг порушень. З ранку до вечора у «Прес-клубі реформ» проходять інформаційні сесії (3-4 прес-конференції), на яких йдеться про перебіг виборів. У рамках марафону журналісти можуть дізнатися актуальну інформацію про те, як триває голосування, а завдяки трансляції "Кіровоградського Інтернет-телебачення" про це можуть знати всі бажаючі он-лайн. Також у 2015-му році активісти «Прес-клуб реформ» створили перший в Україні мобільний додаток «Помічник виборця» (за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні).Whenever elections are held in Ukraine, "Press Club for Reforms" creates a platform for the dissemination of quality information on the progress of the campaign, about candidates and public initiatives aimed at enhancing voters. From morning to evening "Press Club for Reforms" organize information sessions (3-4 press-conference), which refers to the course of elections. Within marathon journalists can find the latest information on how the vote goes on. Due to broadcast of "Kirovohrad Internet TV" this information is available to everyone online. Also in 2015, the activists of "Press Club for Reforms" have created Ukraine's first mobile application "Assistant of voter" (supported by the Democracy of the US Embassy in Ukraine).